LV Sesja Rady Gminy Szczerców kadencji 2018-2023

W dniu 28 listopada 2023 roku (wtorek) o godz. 10:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Szczercowie odbędzie się LV Sesja Rady Gminy Szczerców.

Proponowany porządek obrad:

 • Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 • Zgłaszanie uwag i poprawek do projektu porządku obrad.
 • Zatwierdzenie porządku obrad.
 • Przyjęcie protokołu z LIV sesji.
 • Sprawozdanie Wójta nt. działań podjętych między sesjami.
 • Sprawozdanie Przewodniczącej z działalności między sesjami.
 • Sprawozdanie Przewodniczących Komisji nt. działalności Komisji między sesjami.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczerców na lata 2023 – 2026.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmiany budżetu gminy Szczerców na 2023 r.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s określenia rocznych stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Szczerców.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s określenia stawek podatku od środków transportowych.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Szczerców.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach treningowych.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s podwyższenia kryterium dochodowego usprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmiany Uchwały Nr XLV/458/22 Rady Gminy Szczerców z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Szczerców.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres do 5 lat, w trybie bezprzetargowym działki o nr ewidencyjnym 344/14 w obrębie Szczercowska Wieś pod lokalizację instalacji telekomunikacyjnej.
 • Sprawy różne – interpelacje i wnioski.
 • Zakończenie obrad LV Sesji Rady Gminy Szczerców.

Protokół z LV Sesji Rady Gminy Szczerców

Przeczytaj również

Skip to content