LIII Sesja Rady Gminy Szczerców kadencji 2018-2023

W dniu 29 września 2023 roku (piątek) o godz. 10:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Szczercowie odbędzie się LIII Sesja Rady Gminy Szczerców.

Proponowany porządek obrad:

 • Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 • Zgłaszanie uwag i poprawek do projektu porządku obrad.
 • Zatwierdzenie porządku obrad.
 • Przyjęcie protokołu z LII sesji.
 • Sprawozdanie Wójta nt. działań podjętych między sesjami.
 • Sprawozdanie Przewodniczącej z działalności między sesjami.
 • Sprawozdanie Przewodniczących Komisji nt. działalności Komisji między sesjami.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczerców na lata 2023 – 2026.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmiany budżetu gminy Szczerców na 2023 r.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmiany Uchwały Nr XLVI/471/23 Rady Gminy Szczerców z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Bełchatowskiemu pomocy finansowej na realizację zadania ,,Odtworzenie stanu pierwotnego chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1918E na odc. od DW Nr 483 do DG Nr 101072E w kierunku msc. Niwy”.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy domowej.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na ławnika – Pani Violetty Piechulskiej, które nie spełnia wymogów formalnych.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na ławnika – Pana Andrzeja Piechulskiego, które nie spełnia wymogów formalnych.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydacie na ławnika.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej jednostki pomocniczej Gminy Szczerców – sołectwa Kuźnica Lubiecka.
 • Sprawy różne – interpelacje i wnioski.
 • Zakończenie obrad LIII Sesji Rady Gminy Szczerców.

Protokół z LIII Sesji Rady Gminy Szczerców

Przeczytaj również

Skip to content