Konsultacje programu współpracy na rok 2024

Na podstawie Zarządzenia Nr 98/23 Wójta Gminy Szczerców z dnia 12 października 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024” przeprowadza się konsultacje w sprawie w/w programu.

Konsultacje przeprowadza się w formie wyrażenia pisemnej opinii do programu. Osobami uprawnionymi do udziału w konsultacjach są przedstawiciele organizacji.

Konsultacje przeprowadzone zostaną w terminie od 13 października 2023 r. do 20 października 2023 r. za pośrednictwem formularza, który należy wypełnić i złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: organizacje@szczercow.org lub tradycyjnej oraz w sekretariacie Urzędu Gminy w Szczercowie.

treść zarządzenia 

formularz konsultacji 2024

Przeczytaj również

Skip to content