Informacja o opłacie za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

Zgodnie z art. 269 ust.1 pkt 1 oraz art. 272 ust. 22 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. PRAWO WODNE (Dz.U. poz. 1566 z późn. zm.), wykonywanego od 1 stycznia 2018r. osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:

  1. właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,
  2. posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,
  3. użytkownikami wieczystymi gruntów,
  4. posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego,

które na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500m2 robót i obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem mających wpływ na zmniejszenie retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej, zobowiązane są do uiszczania opłaty za usługi wodne, zwanej opłatą retencyjną.

Wpływy z opłat z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji stanowić będą w 90% przychód WÓD POLSKICH, a w 10% dochód budżetu gminy.

Wobec powyższego informuję osoby władające nieruchomością o powierzchni powyżej 3500 m2, które zabudowały swoją działkę w co najmniej 70%, o obowiązku  przedstawienia danych dotyczących wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej, Wójtowi Gminy Szczerców w terminie do 30 maja 2018r. dostarczając wypełnione stosowne oświadczenie. Oświadczenie należy złożyć w Urzędzie Gminy Szczerców lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Szczerców, ul. Piłsudskiego 8, 97-420 Szczerców

Oświadczenie dostępne jest w formie elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Gminy w Szczercowie, a także w formie papierowej w siedzibie Urzędu Gminy – pokój nr 4.

retencja

Przeczytaj również