Gminny Punkt konsultacyjno-informacyjny programu Czyste Powietrze

 

Przypominamy, że w Urzędzie Gminy Szczerców (ul. Pułaskiego 8, I piętro) działa Gminny Punkt konsultacyjno-informacyjny programu „Czyste Powietrze”.
Punkt czynny jest dla wszystkich zainteresowanych osób we wtorki i czwartki, w godzinach pracy Urzędu; kontakt telefoniczny:  (44) 631 80 50 wew. 145.

W ramach programu „Czyste Powietrze”, realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na wymianę starych, nieefektywnych kotłów na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła, o najwyższych normach tj.: kocioł gazowy kondensacyjny, kocioł olejowy, ogrzewanie elektryczne, kocioł na paliwo stałe spełniający określone wymagania, pompy ciepła lub węzeł cieplny (w przypadku podłączenia do sieci ciepłowniczej). Dotacje przyznawane są także na przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku (ocieplenie ścian, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej) oraz instalację fotowoltaiczną (do 10kW).

ZAKRES DZIAŁANIA PUNKTU KONSULTACYJNEGO:
• udzielenie informacji o Programie osobom zainteresowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie,
• wsparcie w zakresie przygotowania wniosków o dofinansowanie,
• pomoc przy rozliczaniu przyznanego dofinansowanie.

W Punkcie jest możliwość skonsultowania wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego ,,Czyste Powietrze” oraz jego złożenie. Wnioski przesyłane będą do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, gdzie następuje ich ocena merytoryczna.
Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym, czyli dokumenty oceniane są na bieżąco.

Szczegółowe informacje dotyczące programu Czyste Powietrze dostępne są na stronie: www.czystepowietrze.gov.pl

 

W związku z informacjami o nieuczciwych wykonawcach, którzy proponują wykonanie prac dofinansowanych z Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” informujemy, iż Beneficjent dokonuje wyboru wykonawcy/ów realizujących usługi, dostawy, roboty budowalne w ramach przedsięwzięcia na własne ryzyko.
Wykonawców, Urząd Gminy w Szczercowie i wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wfośigw) nie łączy żadna umowa lub zobowiązanie z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów związanych z realizacją przedsięwzięcia, zawieranych przez Beneficjentów z wykonawcami.
Ważne jest, aby decyzje o zawarciu umowy były podejmowane przez Wnioskodawcę bez nacisków i bez pośpiechu, z możliwością przemyślenia i konsultacji wyboru w najbliższym środowisku społecznym: z sąsiadami, w gminie.
Zachęcamy do weryfikacji firmy jeszcze przed podpisaniem umowy.
Pierwszy krok aby zweryfikować uczciwość firmy to sprawdzenie w bezpłatnych publicznych, ogólnodostępnych źródłach czy firma jest zarejestrowana i jest aktywnym przedsiębiorcą. Można to zrobić w rejestrach dostępnych w sieci Internet:
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – to spis dotyczący osób fizycznych, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą lub są wspólnikami spółki cywilnej,
Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) – tu sprawdzisz spółki prawa handlowego np. spółki z o.o., jawne, partnerskie, komandytowo-akcyjne, akcyjne
REGON (był obowiązkowy do 30 kwietnia 2018 r.) – tu znajdziesz m.in. spółki cywilne.
Portalu podatkowym Ministerstwa Finansów – Wykaz podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT (tzw. biała lista podatników VAT) – tu sprawdzisz czy wykonawca jest czynnym podatnikiem VAT oraz czy numer identyfikacji podatkowej NIP podany przez niego jest poprawny, uchylony, unieważniony lub czy istnieje, a także sprawdzisz numery rachunków bankowych będących rachunkami rozliczeniowymi przedsiębiorcy.
Wybór polecanych lub znanych wnioskodawcy wykonawców jest wyborem, który minimalizuje ryzyko próby oszustwa. Warto sprawdzić opinie nt. firmy publikowane w internecie.
Prosimy w szczególności uważać na wykonawców, którzy oferują wyłącznie usługę pod warunkiem przesłania dofinansowania z Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”- bezpośrednio na rachunek bankowy wykonawcy. Zwróćcie Państwo uwagę również na nazwę firmy i jej adres – czy nie budzą Państwa wątpliwości.
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) ani też Urząd Gminy w Szczercowie nie promuje konkretnych firm instalacyjnych i wykonawczych.
Państwa nieufność powinno wzbudzić powoływanie się firmy wykonawczej na partnerstwo w Programie Priorytetowym „Czyste Powietrze”, co nie ma uzasadnienia w praktyce. Bezpośrednimi partnerami operacyjnymi w programie „Czyste Powietrze” w odniesieniu do NFOŚiGW są wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz GMINY (w programie „Czyste Powietrze” uczestniczy ponad 85% gmin w skali Polski), a także wybrane banki, wskazane na stronie internetowej:
czystepowietrze.gov.pl.
Przede wszystkim warto współpracować z firmami poleconymi i znanymi na lokalnym rynku.

Przeczytaj również

Skip to content