„Akademia Zdrowej Rodziny” – już wkrótce w gminie Szczerców

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczercowie informuje o przystąpieniu do realizacji projektu pt. „Akademia Zdrowej Rodziny”.
Celem projektu jest podniesienie zdolności do przezwyciężania trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych przez 45 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z 12 rodzin zamieszkałych na terenie Gminy Szczerców. Projekt zakłada umożliwienie dostępu do usług wsparcia rodziny (asystent rodziny, grupa wsparcia, poradnictwo specjalistyczne indywidualne i grupowe, integracja przy jednoczesnym kształtowaniu wiedzy i postaw) w terminie 01.01.2022 r. – 28.02.2023 r.
Uczestnikami będą osoby, które uczą się/pracują lub zamieszkują na obszarze województwa łódzkiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Będą to osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenie w zakresie niezbędnym dla realizacji skutecznego wsparcia.
Wsparciem projektu zostaną osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczercowie z co najmniej jednego powodu, wskazanego w art. 7 ustawy o pomocy społecznej.
Beneficjentami będzie 45 osób z 12 rodzin objętych świadczeniem pomocy społecznej z powodu bezradności opiekuńczo wychowawczej oraz dysfunkcji towarzyszących w zakresie ubóstwa, bezrobocia, niepełnosprawności, przemocy i uzależnień.
Działania projektu będą zorientowane na wzmacnianie funkcji rodziny jako podstawowej instytucji wychowawczej kształtującej postawy etyczne i społeczne człowieka.
Zadania realizowane w projekcie:
1. Indywidualna diagnoza potrzeb rodzin.
2. Rozwój usług społecznych w formie Asystenta Rodziny.
3. Akademia dobrego rodzica – 80 godzin warsztatów podnoszenia kompetencji wychowawczych.
4. Grupa wsparcia – 80 godzin wsparcia na rzecz rozwiązywania sytuacji problemowych.
5. Akademia dobrego życia – 80 godzin wsparcia na rzecz podnoszenia umiejętności społecznych i osobistych.
6. Specjalistyczne poradnictwo indywidualne – 300 godzin .
7. Usługi wsparcia rodziny w formie wyjazdów rodzinnych – 2 wyjazdy integracyjne z programem kształtowania wiedzy i postaw.
Rezultatem wsparcia projektu będzie poprawa funkcjonowania rodzin i wzrost jakości opieki oraz wychowania dzieci w naturalnym środowisku rodzinnym, a co z tego wynika, ograniczenie umieszczania dzieci w pieczy zastępczej. W wyniku realizacji projektu poprawi się dostęp do realizowanych w programie usług społecznych ograniczających ubóstwo i wykluczenie społeczne.
Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Numer projektu: RPLD.09.02.01-10-A020/21
Oś priorytetu, w ramach którego jest realizowany projekt: IX Włączenie społeczne. Działanie: IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne
Całkowita wartość projektu: 348 341,25 zł
Kwota dofinansowania: 296 090,07 zł
Wkład własny Gminy: 52 251,18 zł

Przeczytaj również

Skip to content