II Sesja Rady Gminy Szczerców kadencji 2024-2029

W dniu 29 maja 2024 roku (środa) o godz. 12:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Szczercowie odbędzie się II Sesja Rady Gminy Szczerców.

Proponowany porządek obrad:

 • Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 • Zgłaszanie uwag i poprawek do projektu porządku obrad.
 • Zatwierdzenie porządku obrad.
 • Przyjęcie protokołu z I sesji.
 • Sprawozdanie Wójta nt. działań podjętych między sesjami.
 • Sprawozdanie Przewodniczącej z działalności między sesjami.
 • Sprawozdanie Przewodniczących Komisji nt. działalności Komisji między sesjami.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczerców na lata 2024 – 2027.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmiany budżetu gminy Szczerców na 2024 r.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławnika do Sądu Rejonowego w Bełchatowie na kadencję 2024 – 2027.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Bełchatowie na kadencję 2024 – 2027.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmniejszenia liczby drzew wchodzących w skład ,,Alei brzóz” – pomnika przyrody w pasie drogi wojewódzkiej Nr 483 Łask – Szczerców – Częstochowa w miejscowości Zagadki, gm. Szczerców.
 • Zapoznanie się ze sprawozdaniem z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Szczerców w 2023 roku.
 • Sprawy różne – interpelacje i wnioski.
 • Zakończenie obrad II Sesji Rady Gminy Szczerców.

Przeczytaj również

Skip to content