?Magiczny świat ?- urządzenie i wzbogacenie pracowni w Szkole Podstawowej w Chabielicach

Informacja o dofinansowaniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zadania w ramach konkursu ?Moja wymarzona ekopracownia?.

Nazwa zadania: ?Magiczny świat ?- urządzenie i wzbogacenie pracowni w Szkole Podstawowej w Chabielicach

Wartość całkowita zadania: 37.113,00 zł.
Wysokość oraz forma dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi: dotacja w wysokości 31 546,00 zł obejmująca sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych i wyposażenia ekopracowni.

Utworzenie pracowni zrealizowane przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
w ramach konkursu ?Moja wymarzona ekopracownia? 2016 r.
ZAKRES PROJEKTU
Projekt  ?Magiczny świat ?- urządzenie i wzbogacenie pracowni w Szkole Podstawowej w Chabielicach obejmuje w swej treści zaplanowanie i utworzenie szkolnej pracowni ekologicznej przez wyposażenie jej w nowoczesne zaplecze techniczne i różnorodne środki dydaktyczne oraz stworzenie i wdrożenie w określonym czasie programu edukacyjnego opartego na wykorzystaniu zasobów pracowni.

1. Wyposażenie ekopracowni dofinansowanej w ramach zadania ?Magiczny świat ?- urządzenie i wzbogacenie pracowni w Szkole Podstawowej w Chabielicach obejmuje:
a) pomoce dydaktyczne związane bezpośrednio z edukacją ekologiczną:
– mikroskopy, lornetki,szkło i wyposażenie laboratoryjne,
– papierki wskaźnikowe, zestawy do badania wody, gleby i powietrza,
– zestawy do obserwacji, klucze i atlasy do oznaczania roślin oraz zwierząt,
– gry edukacyjne,
– zestawy demonstracyjne,plansze edukacyjne, foliogramy,
– modele i okazy, mapy,
– zestawy do podstawowych eksperymentów z magnetyzmu,optyki, elektryczności,
– zestawy demonstrujące alternatywne źródła energii, biodegradację;
– stacje pogody zewnętrzne.
b) wyposażenie pracowni:
– biurko nauczyciela,
– szafki,
– stoliki i krzesła uczniowskie
– stojak do zawieszania plansz i map,
– wózek na mapy
– tablica korkowa i obrotowa jezdna biała.
c) rośliny doniczkowe:storczyk, rosiczka, zamioculcas, paprotka.

2. Cele programu edukacyjnego opartego na wykorzystaniu pracowni ekologicznej dofinansowanej w ramach zadania ?Magiczny świat ?- urządzenie i wzbogacenie pracowni w Szkole Podstawowej w Chabielicach:
– poszerzenie wiadomości z zakresu ekologii i ochrony środowiska,
– kształtowanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne,
– przewidywanie i ocena następstw dla środowiska naturalnego oraz zdrowia człowieka zmian wywołanych działalnością człowieka,
– podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego ? wykorzystanie wiedzy ekologicznej w praktyce,
– rozwój umiejętności korzystania z pomocy dydaktycznych związanych bezpośrednio z edukacja ekologiczną,
– kształtowanie umiejętności pracy w grupie oraz rozwijanie inicjatywy i samodzielności w pracy.

3. Założenia programu edukacyjnego opartego na wykorzystaniu pracowni ekologicznej dofinansowanej w ramach zadania ?Magiczny świat ?- urządzenie i wzbogacenie pracowni w Szkole Podstawowej w Chabielicach
– program opiera się na treściach zawartych w podstawie programowej z przyrody
w szkole podstawowej, zawiera również zagadnienia wykraczające poza treści ujęte
w podstawie programowej,
– okres realizacji programu – 1 rok.

4. Procedury osiągania celów programu edukacyjnego opartego na wykorzystaniu pracowni ekologicznej dofinansowanej w ramach zadania ?Magiczny świat ?- urządzenie
i wzbogacenie pracowni w Szkole Podstawowej w Chabielicach
a) metody pracy:
– pogadanki,
– mini wykłady,
– metody aktywizujące: ?burza mózgów?, ?drzewo decyzyjne?, mapa mentalna, inscenizacja, śnieżna kula,
– analiza plansz, foliogramów, map,
– rozwiązywanie zadań z kart pracy,
– rozwiązywanie testów z zakresu ekologii i ochrony środowiska,
– udział w przedsięwzięciach edukacyjnych o charakterze ekologicznym,
– wykonywanie ulotek informacyjnych,
– oznaczanie gatunków roślin i zwierząt za pomocą klucza, zestawu do obserwacji
– przeprowadzanie doświadczeń,
– zajęcia w terenie,
– badanie stanu chemicznego i biologicznego gleby, wody i powietrza,
– przygotowanie konkursów szkolnych,
– udział w wycieczkach do szkółki leśnej, oczyszczalni ścieków, Gigantów  Mocy i PEC w Bełchatowie,
– udział w ogólnopolskich akcjach na rzecz ochrony środowiska naturalnego,
– organizacja uroczystości/akcji informacyjnych /konkursów o charakterze ekologicznym.
b) formy pracy:
– praca w zespole,
– praca w grupach dwuosobowych,
– praca indywidualna.

5. Obszary ewaluacji osiągnięć uczniów określane na podstawie programu edukacyjnego opartego na wykorzystaniu pracowni ekologicznej dofinansowanej w ramach zadania ?Magiczny świat ?- urządzenie i wzbogacenie pracowni w Szkole Podstawowej
w Chabielicach:
– przygotowanie, przeprowadzenie i analiza doświadczeń, obserwacji, badań składu chemicznego i biologicznego gleby, wody i powietrza,
– umiejętność oznaczania gatunków roślin i zwierząt przy wykorzystaniu różnych źródeł,
– zaplanowanie i wykonanie działań w terenie,
– prowadzenie dyskusji, prezentowanie własnego zdania,
– umiejętność pracy w grupie,
– udział w konkursach tematycznych,
– aktywny udział w przedsięwzięciach edukacyjnych/ o charakterze ekologicznym,
– projektowanie działań zmierzających do poprawy warunków środowiska,
– podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska.

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: http://www.zainwestujwekologie.pl/

Przeczytaj również

Skip to content