Poszukujemy informatyka – jest praca w Urzędzie Gminy

Wójt Gminy Szczerców zarządzeniem z 16 listopada 2020 roku ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

 

Referent ds. obsługi systemów informatycznych w Referacie Organizacyjnym w Urzędzie Gminy w Szczercowie.

 

Wymagania związane ze stanowiskiem:

I – Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie,

2) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

3) brak prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4) posiadanie kwalifikacji do wykonywania pracy na stanowisku wskazanym w ogłoszeniu,

5) wykształcenie średnie lub wyższe o profilu informatycznym,

6) minimum 3-letni staż pracy na stanowisku informatyka,

7) nieposzlakowana opinia,

8) dobry stan zdrowia, pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,

9) posiadanie wiedzy zapewniającej realizację obsługi informatycznej i utrzymanie ciągłości pracy stanowisk pracy wyposażonych w komputery.

Uwaga: Kandydaci, którzy nie spełniają wszystkich wymagań niezbędnych nie zostaną dopuszczeni do udziału w prowadzonym postępowaniu.

II – Wymagania dodatkowe:

1) doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku w administracji publicznej,

2) znajomość przepisów i zagadnień z zakresu informatyzacji podmiotów publicznych,

3) umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, dyskrecja,

4) wysoka kultura osobista, sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, dyspozycyjność,

5) samodzielność w realizacji zadań.

III – Zakres obowiązków:

1) obsługa informatyczna Urzędu Gminy w Szczercowie,

2) administracja siecią komputerową, stacjami roboczymi i serwerami;

3) obsługa strony internetowej oraz Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy,

4) dbałość o opracowywanie i aktualizację stosownych dokumentów dot. ochrony danych osobowych w Urzędzie,

5) nadzór nad bezpieczeństwem i kontrola pracy sieci komputerowej oraz poszczególnych stanowisk komputerowych,

6) wykonywanie kopii zapasowych, zabezpieczanie zgromadzonych danych przed utratą oraz dostępem osób nieuprawnionych oraz podejmowanie innych działań zgodnie z polityką ochrony danych,

7) nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników zasad ochrony danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie,

8) pomoc użytkownikom w obsłudze programów wykorzystywanych w Urzędzie,

9) zakup sprzętu komputerowego, materiałów eksploatacyjnych i usług związanych z obsługą informatyczną Urzędu.

IV – Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

1) Pełny wymiar czasu pracy, praca jednozmianowa, umowa o pracę.

2) Praca przy komputerze, biurowa wykonywana przy naturalnym i sztucznym oświetleniu.

3) Miejsce pracy – siedziba Urzędu Gminy w Szczercowie, ul. Pułaskiego 8.

V – Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do naboru,

2) życiorys – curriculum vitae,

3) kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających zatrudnienie – uwierzytelnione przez kandydata,

4) kserokopie dyplomów lub innych dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach – uwierzytelnione przez kandydata,

5) oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

6) oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,

7) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.

8) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

VI – Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, cv (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być podpisane i opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dn. 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2019r. poz. 1781) oraz ustawą z dn. 21.11.2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019r. poz 1282). Oświadczam, iż zapoznałem się z klauzulą informacyjną.”

Klauzulę również należy podpisać.

VII – Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Nabór Nr 4/20 na stanowisko „Referent ds. obsługi systemów informatycznych” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.11.2020 r. do godz. 16.00 osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Szczerców lub pocztą na adres:

Urząd Gminy w Szczercowie, ul Pułaskiego 8, 97-420 Szczerców.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej wymienionym terminie (decyduje data wpływu do Urzędu) nie będą rozpatrywane.

 

 

 

 

 

 

Przeczytaj również

Skip to content