11 marca – Dzień Sołtysa

Dziś przypada obchodzony w całej Polsce Dzień Sołtysa.

 

Przypomnijmy, od 1990 roku sołtys jest organem wykonawczym jednostki pomocniczej gminy, czyli sołectwa. Zostaje wybrany przez zebranie wiejskie. Jego działalność wspiera rada sołecka. Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym. Szczegółowe regulacje uprawnień sołtysa ustalone są w statucie sołectwa, uchwalanym przez Radę Gminy.

Arkadiusz Ptak z Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk w artykule „Kapitał społeczny sołtysów” („Wieś i Rolnictwo”, Nr 2 z 2017) pisze o współczesnych polskich sołtysach, którzy, jak się okazuje, są bardzo aktywni społecznie. Z przeprowadzonych badań wynika, że ponad 70% z nich należy do organizacji społecznych działających na polskiej wsi. Są to najczęściej OSP, KGW, LGD, rady parafialne oraz rady rodziców działające w szkołach i przedszkolach. Sołtysi aktywni są również w partiach politycznych do których należy ok. 15%. Warto dodać, że współcześnie coraz więcej kobiet piastuje urząd sołtysa.

Okazuje się, że czynnikiem determinującym zaangażowanie społeczne sołtysów jest przede wszystkim aktywność społeczna rodziców, natomiast w przypadku partii politycznych – płeć, wiek oraz aktywność zawodowa. To wszystko sprzyja osiąganiu przez sołtysów dobrego wyniku wyborczego w wyborach do rady gminy. Ponad 70% sołtysów biorąc udział w rywalizacji wyborczej do rady gminy, osiąga wyborczy sukces i wybierana jest na radnego. (za kalendarzrolnikow.pl)

Wszystkim Sołtysom z Gminy Szczerców składamy najserdeczniejsze podziękowania za dotychczasową pracę na rzecz całej lokalnej społeczności.

 

Przeczytaj również