Urząd Stanu Cywilnego

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego: Agnieszka Szubert
tel. 44 631 80 50/59 w. 130

Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego należy:

 1. Przyjmowanie oświadczeń o:
 • wstąpieniu w związek małżeński,
 • braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa oraz wydawanie zezwoleń na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu,
 • stwierdzenie legitymacji procesowej do wystąpienia do sądu w sprawach możności lub niemożności zawarcia małżeństwa,
 • wyborze nazwiska, jakie będą nosić małżonkowie i dzieci zrodzone z małżeństwa,
 • wstąpieniu w związek małżeński w wypadku grożącego niebezpieczeństwa,
 • powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa,
 • uznaniu dziecka,
 • nadaniu dziecku nazwiska matki,
 • wskazaniu kandydata na opiekuna prawnego,
 1. Sporządzanie aktów małżeństwa i prowadzenie akt zbiorowych,
 2. Sporządzenie aktów urodzeń i prowadzenie akt zbiorowych oraz występowanie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego o nadanie numeru PESEL,
 3. Sporządzenie aktów zgonu i prowadzenie akt zbiorowych,
 4. Migracja aktów urodzenia, małżeństwa, zgonu do rejestru stanu cywilnego sporządzonych przed dniem 02.03.2015 r.
 5. Transkrypcja zagranicznych dokumentów stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego,
 6. Dokonywanie sprostowań i uzupełnień aktów stanu cywilnego,
 7. Usuwanie niezgodności danych zawartych w Rejestrze PESEL oraz powiadamianie właściwych organów do rejestracji danych w celu usunięcia niezgodnych danych,
 8. Dokonywanie innych czynności przewidzianych w prawie o aktach stanu cywilnego oraz kodeksie rodzinnym i opiekuńczym,
 9. Realizacja zadań wynikających z ustawy o obywatelstwie polskim,
 10. Prowadzenie korespondencji z placówkami polskimi za granicą w sprawach rejestracji stanu cywilnego,
 11. Sporządzenie wniosków o nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie.

Przeczytaj również

Skip to content