Referat Oświaty

Kierownik Referatu Oświaty: Teresa Rosiak
tel. 44 631 80 77
ul. Rzeczna 7
97-420 Szczerców

Do zadań Referatu Oświaty należy w szczególności:

 1. W zakresie spraw finansowych:
  • Prowadzenie scentralizowanej obsługi finansowo-księgowej placówek oświatowych w Gminie Szczerców, organizowanie wypłat wynagrodzeń i innych zobowiązań, ewidencjonowanie danych o zatrudnieniu i wydatkach z osobowego funduszu płac,
  • Planowanie i statystyka oraz sporządzanie wymaganych sprawozdań w zakresie realizacji zadań rzeczowych i finansowych poszczególnych placówek oświatowych funduszu płac, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
  • Opracowywanie projektów planu dochodów i wydatków budżetowych dla obsługiwanych placówek we współpracy z tymi placówkami,
  • Opracowywanie zbiorczych projektów, planów i analiz oraz informacji w zakresie zadań oświaty i wychowania,
  • Opracowywanie projektów limitów w zakresie zatrudnienia i funduszu płac,
  • Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem dyscypliny finansowo budżetowej przez jednostki objęte zakresem działania,
 2. W zakresie spraw administracyjno – ekonomicznych:
  • Prowadzenie spraw związanych z zakładaniem, prowadzeniem, przekształcaniem i likwidacją placówek oświatowych, ustalaniem planu sieci przedszkoli i szkół w uzgodnieniu z Kuratorem Oświaty,
  • Zapewnienie placówkom oświatowym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki,
  • Prowadzenie spraw związanych z powierzeniem nauczycielom stanowisk dyrektorów placówek, a także odwoływania z tych stanowisk,
  • Prowadzenie akt osobowych nauczycieli i pracowników obsługi zatrudnionych w placówkach oświatowych,
  • Prowadzenie spraw związanych z zatrudnieniem, rocznych projektów organizacyjnych szkół i przedszkola,
  • Organizowanie dowozu uczniów do szkół zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
  • Organizowanie postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na nauczyciela mianowanego;
  • Kontrola spełniania obowiązku nauki przez uczniów do lat 18,
 3. Prowadzenie i załatwianie innych spraw dotyczących obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej placówek oświatowych powierzonych do realizacji przez Wójta Gminy.

Przeczytaj również

Skip to content