Referat Organizacyjny

Kierownik referatu: Beata Goszcz
tel. 44 631 80 50/59 w. 128

Do zadań Referatu Organizacyjnego należy w szczególności:

 1. Zapewnienie prawidłowej organizacji i funkcjonowania Urzędu,
 2. Udzielanie petentom informacji dotyczących funkcjonowania Urzędu oraz informowanie o miejscu i sposobie załatwiania spraw w Urzędzie,
 3. Prowadzenie centralnego rejestru skarg i wniosków,
 4. Prowadzenie zbiorów uchwał Rady oraz rejestru zarządzeń Wójta,
 5. Prowadzenie rejestru upoważnień i pełnomocnictw,
 6. Obsługa Rady i jej Komisji, prowadzenie dokumentacji związanej z działalnością Rady i jej komisji, protokołowanie sesji Rady, posiedzeń Komisji oraz przekazywanie list obecności z sesji Rady i posiedzeń Komisji do Referatu Finansowo-Księgowego,
 7. Prowadzenie kancelarii ogólnej, sekretariatu Urzędu,
 8. Zapewnienie prawidłowego obiegu korespondencji w Urzędzie,
 9. Nadzór nad utrzymaniem porządku i czystości w pomieszczeniach zajmowanych przez Urząd,
 10. Gospodarowanie lokalami biurowymi,
 11. Prowadzenie spraw z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz p.poż.,
 12. Promocja Gminy oraz sprawy związane z integracją europejską,
 13. Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz jednostkami pomocniczymi gminy,
 14. Gospodarowanie środkami rzeczowymi, drukami, formularzami, zakup materiałów biurowych, prenumerata czasopism,
 15. Zaopatrzenie urzędu w niezbędny sprzęt i wyposażenie (meble, komputery, klimatyzacja i in.), zlecanie napraw,
 16. Załatwianie spraw pieczęci dla Urzędu (zamawianie, wydawanie, ewidencja),
 17. Sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem sieci komputerowej oraz wdrażanie informatyki w Urzędzie,
 18. Prowadzenie strony internetowej Urzędu, Biuletynu Informacji Publicznej – BIP oraz fanpage`a Gminy Szczerców,
 19. Prowadzenie spraw kadrowych i osobowych pracowników Urzędu oraz kierowników i dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych (z wyjątkiem szkół i przedszkoli),
 20. Prowadzenie spraw organizacyjnych i szkoleniowych pracowników Urzędu,
 21. Organizowanie i prowadzenie praktyk studenckich i uczniowskich,
 22. Koordynowanie i obsługa spotkań Wójta z mieszkańcami, grupami środowiskowymi, zawodowymi, stowarzyszeniami, przedsiębiorcami i innymi,
 23. Współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 24. Prowadzenie spraw z zakresu ochrony zdrowia,
 25. Realizacja zadań pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych.

 

Przeczytaj również

Skip to content