Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych

Kierownik referatu: Marek Kowal
tel. 44 631 80 50/59 w. 134

Do zadań Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych należy w szczególności:

 1. Planowanie w budżecie Gminy środków finansowych na zadania inwestycyjne ustalone przez Radę Gminy,
 2. Zlecanie opracowania dokumentacji i kosztorysów inwestorskich dla zadań inwestycyjnych prowadzonych w Gminie,
 3. Ogłaszanie przetargów na zadania inwestycyjne,
 4. Prowadzenie dokumentacji przetargowej przewidzianej w ustawie Prawo zamówień publicznych,
 5. Sporządzanie umów z wykonawcami oraz nadzór nad ich prawidłową realizacją, przekazywanie placów budów wykonawcy robót,
 6. Dokonywanie zakupów inwestycyjnych zgodnie z wymogami ustawy o zamówieniach publicznych, ewidencjonowanie dokonanych zakupów, przekazywanie ich do realizacji zadań inwestycyjnych lub remontowych,
 7. Dokonywanie uzgodnień w wykonywaniu robót w czasie realizacji zadań inwestycyjnych,
 8. Wyłanianie inspektorów nadzoru zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych,
 9. Protokolarne przyjmowanie zrealizowanych przez wykonawcę poszczególnych odcinków zadań oraz opiniowanie dostarczonych przez dostawcę lub wykonawcę faktur (stwierdzając wykonanie lub zakup),
 10. Rozliczanie zakończonych inwestycji,
 11. Przygotowanie dokumentów w celu przyjęcia inwestycji na majątek gminny i przekazanie ich do eksploatacji,
 12. Sporządzanie wniosków o dotacje lub pożyczki na zadania inwestycyjne oraz rozliczanie przyznanych dotacji lub pożyczek,
 13. Nadzorowanie prawidłowości prowadzenia procedury zamówień publicznych, wynikających z ustawy w Urzędzie Gminy w Szczercowie i gminnych jednostkach organizacyjnych,
 14. Przygotowywanie wniosków o przyznanie środków pomocowych z UE na zadania inwestycyjne oraz rozliczanie otrzymanych środków,
 15. Członkostwo i udział w pracach komisji przetargowych i konkursowych w zakresie zadań własnych oraz zadań realizowanych przez inne referaty Urzędu,
 16. Prowadzenie archiwum Urzędu.

Przeczytaj również

Skip to content