Referat Gospodarki Komunalnej

 

Do zadań Referatu Gospodarki Komunalnej należy w szczególności:

 1. Prowadzenie spraw związanych z remontami i konserwacją budynków Urzędu Gminy oraz innych nieruchomości gminnych,
 2. Wykonywanie i koordynacja zadań z zakresu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, (w tym m.in. prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni),
 3. Przyjmowanie i realizacja wniosków w sprawach naprawy i oznakowania dróg, oświetlenia ulicznego, remontu budynków komunalnych,
 4. Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem Gminy oraz innymi nieruchomościami komunalnymi,
 5. Prowadzenie spraw z zakresu dróg gminnych publicznych i wewnętrznych,
 6. Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem infrastruktury technicznej na terenie Gminy,
 7. Organizowanie prac porządkowych na terenach przeznaczonych do wspólnego użytkowania (w szczególności: ulice, place, parkingi),
 8. Bieżąca obsługa pojazdów służbowych oraz koordynowanie wykorzystania z tych pojazdów,
 9. Prowadzenie spraw związanych z ewidencjonowaniem i likwidowaniem środków trwałych (z wyłączeniem gruntów) należących do Gminy Szczerców,
 10. Nadzór nad targowiskiem gminnym,
 11. Prowadzenie spraw gminnej spółki wodnej,
 12. Prowadzenie spraw z zakresu gospodarki odpadami,
 13. Rozliczanie energii elektrycznej i innych mediów za oświetlenie uliczne i budynki komunalne,
 14. Prowadzenie spraw związanych ze sprzedażą mienia komunalnego (ruchomego).

Przeczytaj również

Skip to content