Referat Finansowo-Księgowy

Kierownik referatu: Aneta Wolska
tel. 44 631 80 50/59 w. 137, 143

Do zadań Referatu Finansowo-Księgowego należy w szczególności:

 1. Opracowanie wstępnego projektu budżetu Gminy z zachowaniem obowiązujących zasad klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych,
 2. Bieżące realizowanie budżetu Gminy oraz okresowe informowanie Kierownictwa Urzędu o przebiegu jego realizacji,
 3. Przygotowywanie projektów uchwał w sprawach planowanych wydatków budżetowych oraz rozdysponowania nadwyżki i rezerwy budżetowej,
 4. Dokonywanie analizy, formalnej weryfikacji planów i oceny przebiegu wykonania dochodów i wydatków podległych Gminie jednostek organizacyjnych oraz podejmowanie w razie potrzeby działań zmierzających do prawidłowego wykonania budżetu,
 5. Opracowywanie projektów uchwał Rady w sprawie określenia wysokości stawek podatków lokalnych, sposobu i terminu ich płatności oraz zwolnień od podatku od nieruchomości innych niż określone w ustawie,
 6. Prowadzenie spraw związanych z wymiarem i poborem podatków oraz opłat lokalnych,
 7. Prowadzenie ewidencji zobowiązań pieniężnych z różnych tytułów,
 8. Prowadzenie postępowania w celu doprowadzenia do wykonania przez zobowiązanych ich obowiązków o charakterze pieniężnym,
 9. Wykonanie czynności związanych z finansowaniem, zgodnie z budżetem Gminy, wydatków jednostek organizacyjnych Gminy,
 10. Rejestrowanie operacji finansowych i prowadzenie rachunkowości Urzędu,
 11. Realizowanie wynagrodzeń i potrąceń dotyczących wszystkich pracowników Urzędu,
 12. Wykonanie kontroli w zakresie realizacji obowiązków podatkowych oraz inkasa podatków i opłat lokalnych,
 13. Prowadzenie obsługi księgowej zadań inwestycyjnych oraz ewidencji księgowej majątku trwałego,
 14. Prowadzenie obsługi kasowej Urzędu,
 15. Prowadzenie obsługi księgowej i sprawozdawczości funduszy celowych,
 16. Wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym,
 17. Prowadzenie spraw socjalnych pracowników,
 18. Przyjmowanie wniosków oraz wydawanie decyzji w/s zwrotu podatku akcyzowego
  dla rolników.

 

Przeczytaj również

Skip to content