Referat Planowania Przestrzennego, Rolnictwa, Ochrony Środowiska

Kierownik referatu: Anna Stemplewska
tel. 44 631 80 50/59 w. 125

Do zadań Referatu Planowania Przestrzennego, Rolnictwa, Ochrony Środowiska należy w szczególności:

 1. Sporządzanie założeń do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz sporządzanie projektów tych planów,
 2. Przyjmowanie wniosków do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy oraz podejmowanie czynności związanych ze zmianą Studium,
 3. Dokonywanie okresowej oceny aktualności studium i planów zagospodarowania przestrzennego,
 4. Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz prowadzenie rejestru wydanych decyzji,
 5. Wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 6. Wydawanie informacji o terenie,
 7. Prowadzenie rejestru numeracji porządkowej nieruchomości i nadawania im numerów porządkowych,
 8. Sporządzanie wniosków na komunalizację Skarbu Państwa,
 9. Wnioskowanie o przeznaczenie nieruchomości do sprzedaży lub wydzierżawienia oraz kupna nieruchomości,
 10. Wykup gruntów na potrzeby inwestycyjne gminy,
 11. Wydawanie postanowień o możliwości podziału działek geodezyjnych,
 12. Przygotowanie i wydawanie decyzji zatwierdzających podział działek geodezyjnych,
 13. Regulowanie stanów prawnych nieruchomości przejmowanych na mienie Gminy,
 14. Prowadzenie rejestru aktów notarialnych wpływających do Urzędu zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz naliczanie opłat w drodze decyzji zgodnie z ustawą,
 15. Współuczestnictwo w wydawaniu opinii o projektach w Zespole Uzgadniania Dokumentacji,
 16. Prowadzenie spraw związanych z ewidencjonowaniem i likwidowaniem środków trwałych (gruntów) należących do Gminy Szczerców,
 17. Wydawanie opinii w zakresie wyłączenia gruntów rolnych z produkcji,
 18. Organizowanie przedsięwzięć na rzecz rolnictwa,
 19. Wykonywanie zadań zleconych Gminie związanych z organizacją spisów rolnych,
 20. Organizacja oraz prowadzenie zadań z zakresu ochrony środowiska, ochrony przyrody i gospodarki wodnej zgodnie z obowiązującymi ustawami,
 21. Wydawanie decyzji zezwalających na wycinkę drzew na działkach nieleśnych,
 22. Prowadzenie spraw z zakresu zwalczania zaraźliwych chorób zwierzęcych,
 23. Prowadzenie spraw z zakresu łowiectwa,
 24. Wykonywanie zadań wynikających z ustawy o ochronie zwierząt,
 25. Wszczynanie postępowania i wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia,
 26. Sporządzanie raportów z realizacji Programu Ochrony Środowiska Gminy Szczerców,
 27. Wydawanie opinii w/s wydania koncesji na rozpoznanie i wydobywanie kopalin,
 28. Prowadzenie spraw nazewnictwa ulic, placów i miejscowości,
 29. Wykonywanie zadań z zakresu edukacji ekologicznej,
 30. Zadania związane z funkcjonowaniem centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Przeczytaj również

Skip to content