Montaż instalacji OZE w budynkach Gminy Szczerców

Projekt: Montaż instalacji OZE w budynkach Gminy Szczerców

Projekt realizowany jest w ramach działania IV.1 Odnawialne Źródła Energii, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Projekt zakłada montaż 188 instalacji fotowoltaicznych u mieszkańców, jednej instalacji na budynku gminnym (świetlica gminna w Osinach) i jednej gruntowej pompy ciepła (świetlica w Osinach).

Wysokość dofinansowania z środków Unii Europejskiej wyniosła 3 023 424,39 zł, a koszt całkowity na 3 900 377,00 zł.

Dofinansowanie wyniosło 85% wydatków kwalifikowalnych czyli wydatków netto, które wyniosły 3 556 969,87 zł.

Projekt sfinansowany został z środków Unii Europejskiej i budżetu Gminy Szczerców.

Udział beneficjentów w kosztach realizacji wyniósł 15% od kwoty netto plus podatek Vat (8%) dla poszczególnej instalacji fotowoltaicznej projektu do poszczególnych instalacji.

 

 

Celem głównym niniejszego projektu jest zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Szczerców oraz zmniejszenie wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł konwencjonalnych skutkujące poprawą stanu środowiska naturalnego w wyniku redukcji emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

Grupę docelową rezultatów przedmiotowego przedsięwzięcia stanowią mieszkańcy Gminy Szczerców, a także sama gmina jako jednostka. Projekt polegał na wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych mieszkańców gminy oraz w jednym budynku użyteczności publicznej.

Zakres grupy docelowej przedmiotowego projektu obejmuje wszystkich mieszkańców gminy pomimo faktu, iż instalacje pojawią się jedynie na części budynków. Jednakże w wyniku jego realizacji poprawie ulegnie jakość powietrza na całym obszarze gminy.

 

W projekcie zrealizowane zostały następujące zadania:

  1. Roboty związane z montażem instalacji fotowoltaicznych
  2. Roboty związane z montażem pompy ciepła

Szacuje się że zrealizowany projekt spowoduje roczny spadek emisji gazów cieplarnianych o min. 675,54[tony równoważnika CO2/rok]

Przeczytaj również

Skip to content