Informacja o debacie

Przewodnicząca Rady Gminy Szczerców informuje o możliwości zgłaszania się mieszkańców gminy Szczerców do debaty nad raportem o stanie Gminy Szczerców za 2021 rok w terminie do dnia 29 czerwca 2022 roku do godz. 16:00 w Sekretariacie Urzędu Gminy w Szczercowie.

Raport o stanie Gminy Szczerców zostanie omówiony na XXXIX Sesji Rady Gminy Szczerców w dniu 30 czerwca 2022 roku.

Mieszkańcy w liczbie maksymalnie 15 osób, którzy chcieliby zabrać głos w trybie określonym w art. 28aa ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (w debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos), składają do przewodniczącej rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami:

1) w gminie do 20 000 mieszkańców – co najmniej 20 osób;

Debata nad raportem odbędzie się podczas XXXIX Sesji Rady Gminy Szczerców w dniu 30 czerwca 2022 roku.

Dokumenty do pobrania:

Informacja o debacie

Zgłoszenie

Raport o stanie Gminy Szczerców za 2021 rok

W związku Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 ze zm.) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) zbierając podpisy popierające Pani/Pana kandydaturę do udziału w debacie nad raportem o stanie gminy Szczerców za 2021 rok staje się Pani/Pan administratorem tych danych osobowych. Nakłada to na Panią/Pana obowiązek chronienia tych danych przed nieupoważnionym dostępem osób postronnych.

Przeczytaj również

Skip to content