Pomoc dla osób niepełnosprawnych

Wójt Gminy Szczerców informuje, iż w związku z możliwością wnioskowania o pomoc finansową ze środków PFRON w ramach Modułu IV programu  „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”, Gmina Szczerców ma zamiar pozyskać środki finansowe na zakup wyrobów medycznych w postaci:

 • ciśnieniomierzy
 • pulsoksymetrów
 • termometrów bezdotykowych

dla osób niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie gminy Szczerców.

Adresatami programu mogą być osoby niepełnosprawne,  posiadające orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności wydane przez Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne wydane przez komisje ds. inwalidztwa i zatrudnienia, organ ZUS-u lub KRUS-u (I grupa inwalidzka, II grupa inwalidzka, całkowita niezdolność do pracy, całkowita niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji).

W związku z powyższym zachęcamy Państwa do telefonicznego zgłaszania chęci uczestnictwa w programie, pod numerami telefonów: 44 6314-000 lub 517-451-151, bądź osobisty kontakt z pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczercowie ul. 3 Maja 6.
Przyjmowanie zgłoszeń odbędzie się w terminie od 13.09.2021 r. do 24.09.2021 r.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia przez PFRON wniosku Gminy Szczerców o dofinansowanie zadania, osoby zakwalifikowane do programu bezpłatnie otrzymają w/w wyroby medyczne.

Zaznaczamy, że na jedno gospodarstwo domowe, w którym istnieje problem niepełnosprawności, przysługuje jedno zgłoszenie.

 

Ochrona Danych Osobowych – Klauzula Informacyjna

W związku z zapisami art. 13 ust. 1 i 2 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) (dalej Rozporządzenie) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczercowie z siedzibą przy ul. 3 Maja 6, 97-420 Szczerców.  Tel. (44) 631-40-00; e-mail: sekretariat@gopsszczercow.pl
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod nr tel. (44) 631- 40- 00, e – mail: inspektor@gopsszczercow.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane dla potrzeb niezbędnych do realizacji Modułu IV Programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.
 4. Każda osoba posiada prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania – w ramach dopuszczanych przepisami prawa.
 5. Każda osoba posiada prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.
 6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
 7. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczercowie nie przewiduje przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 8. W związku z przetwarzaniem danych każdy maja prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podanie danych osobowych jest warunkiem ewentualnego uczestnictwa w Programie, jest dobrowolne, odbywa się na podstawie zgody. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości realizacji czynności urzędowych.
 10. Dane osobowe zebrane podczas realizacji Projektu zostaną ujawnione jedynie organom upoważnionym do tego przepisami prawa.
 11. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Przeczytaj również

Skip to content