LVI Sesja Rady Gminy Szczerców kadencji 2018-2023

W dniu 28 grudnia 2023 roku (czwartek) o godz. 10:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Szczercowie odbędzie się LVI Sesja Rady Gminy Szczerców.

Proponowany porządek obrad:

 • Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 • Zgłaszanie uwag i poprawek do projektu porządku obrad.
 • Zatwierdzenie porządku obrad.
 • Przyjęcie protokołu z LV sesji.
 • Sprawozdanie Wójta nt. działań podjętych między sesjami.
 • Sprawozdanie Przewodniczącej z działalności między sesjami.
 • Sprawozdanie Przewodniczących Komisji nt. działalności Komisji między sesjami.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczerców na lata 2023 – 2026.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmiany budżetu gminy Szczerców na 2023 r.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczerców na lata 2024 -2027.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s uchwalenia budżetu Gminy Szczerców na 2024 rok.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 rok.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s przekazania skargi według właściwości do Wojewody Łódzkiego.
 • Sprawy różne – interpelacje i wnioski.
 • Zakończenie obrad LVI Sesji Rady Gminy Szczerców.

Przeczytaj również

Skip to content