LIV posiedzenie Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu Kadencja 2018-2023

W dniu 27 listopada 2023 r. (poniedziałek) o godz. 14.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Szczercowie odbędzie się LIV posiedzenie Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
  4. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024.
  5. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach treningowych.
  6. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s podwyższenia kryterium dochodowego usprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028.
  7. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s zmiany Uchwały Nr XLV/458/22 Rady Gminy Szczerców z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok.
  8. Sprawy różne.
  9. Zakończenie posiedzenia.

Przeczytaj również

Skip to content