LI Sesja Rady Gminy Szczerców kadencji 2018-2023

W dniu 30 czerwca 2023 roku (piątek) o godz. 10:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Szczercowie odbędzie się LI Sesja Rady Gminy Szczerców.

Proponowany porządek obrad:

 • Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 • Zgłaszanie uwag i poprawek do projektu porządku obrad.
 • Zatwierdzenie porządku obrad.
 • Przyjęcie protokołu z L sesji.
 • Sprawozdanie Wójta nt. działań podjętych między sesjami.
 • Sprawozdanie Przewodniczącej z działalności między sesjami.
 • Sprawozdanie Przewodniczących Komisji nt. działalności Komisji między sesjami.
 • Debata na temat raportu o stanie Gminy Szczerców za 2022 rok.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s udzielenia Wójtowi Gminy Szczerców wotum zaufania.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Szczerców wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Szczerców za rok 2022.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Szczerców.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczerców na lata 2023 – 2026.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmiany budżetu gminy Szczerców na 2023 r.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Osiny Kolonia.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w Gminie Szczerców.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s udzielenia Powiatowi Bełchatowskiemu pomocy finansowej na realizację zadania ,,Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1918E w msc. Osiny – dok. projektowo – kosztorysowa (ZRID)”.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s udzielenia dotacji z budżetu Gminy Szczerców dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Magdalenowie.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmiany Uchwały Nr XXXVIII/343/13 Rady Gminy Szczerców z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szczercowie.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szczercowie.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s przyjęcia raportu o sytuacji ekonomiczno – finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szczercowie.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szczercowie za 2022 r.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s przyjęcia do realizacji programu polityki zdrowotnej.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.
 • Sprawy różne – interpelacje i wnioski.
 • Zakończenie obrad LI Sesji Rady Gminy Szczerców.

Protokół z LI Sesji Rady Gminy Szczerców

Przeczytaj również

Skip to content