Zwiększenie kompetencji cyfrowych wśród mieszkańców gminy Szczerców

Clipboard01

Dofinansowanie dla Gminy Szczerców na realizację projektu grantowego pn. „Zwiększenie kompetencji cyfrowych wśród mieszkańców gminy Szczerców”

Wójt Gminy Szczerców informuje, iż gmina otrzymała grant w kwocie 147.840,00 zł (słownie sto czterdzieści siedem tysięcy osiemset czterdzieści złotych 00/100) na realizację Mikroprojektu pn. „Zwiększenie kompetencji cyfrowych wśród mieszkańców gminy Szczerców” w projekcie  „Gmina na czasie” (umowa nr POPC.03.01.00-00-0099/18) realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Działanie nr 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”. Umowa o powierzenie grantu nr POPC.3.1/8/48/2019 z dnia 12 sierpnia 2019r.

Mikroprojekt pn. „Zwiększenie kompetencji cyfrowych wśród mieszkańców gminy Szczerców” zostanie zrealizowany w terminie od 3 września 2019r. do 31 lipca 2020r.

Celem projektu będzie podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy Szczerców poprzez przeszkolenie 264 osób. Osoby, które ukończyły 25 rok życia w dniu przystąpienia do projektu oraz osoby które mają nie więcej niż 75 lat będą mogły uczestniczyć bezpłatnie w jednym z 6 szkoleń tematycznych:

  1. Rodzic w Internecie
  2. Mój biznes w sieci
  3. Moje finanse i transakcje w sieci
  4. Działam w sieciach społecznościowych
  5. Tworzę własną stronę internetową
  6. Rolnik w sieci

W ramach projektu przeszkolonych zostanie 264 osób oraz zakupiony zostanie sprzęt komputerowy.

Informacje  dotyczące terminów i zapisów na szkolenia  umieszczone zostaną na stronie internetowej urzędu gminy.

Przeczytaj również