Złóż wniosek o dodatek węglowy

Dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ciepła gospodarstwa domowego jest:

  1. kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, albo
  2. kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, albo
  3. kocioł olejowy

Warunkiem koniecznym otrzymania dodatku dla gospodarstw domowych jest uzyskanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków przed dniem 11.08.2022 roku.

Dodatek dla gospodarstw domowych nie przysługuje gospodarstwom domowym, objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego. Gospodarstwo domowe może otrzymać dodatek z tytułu wykorzystywania wyłącznie jednego źródła ciepła.

W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych zostanie złożony dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten będzie przyznany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostaną bez rozpoznania.

Wnioski można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczercowie z siedzibą przy ul. 3 Maja 6 do 30 listopada 2022 r.

Jak złożyć wniosek o dodatek dla gospodarstw domowych?

  • elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP. Wniosek ten opatruje się kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
  • tradycyjnie (papierowo): w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczercowie w godzinach pracy Ośrodka.

Po wpisaniu w druk wniosku adresu poczty elektronicznej – na wskazany adres poczty będzie wysłana informacja o przyznaniu dodatku dla gospodarstw domowych.
W przypadku gdy wnioskodawca nie wskaże adresu poczty elektronicznej istnieje możliwość bezpośredniego odebrania informacji o przyznaniu dodatku z GOPS-u. Nieodebranie informacji o przyznaniu dodatku nie wstrzymuje wypłaty tego dodatku.

Przeczytaj również