XXXVIII Sesja Rady Gminy Szczerców kadencji 2018-2023

W dniu 27 maja 2022 roku (piątek) o godz. 10:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Szczercowie odbędzie się XXXVIII Sesja Rady Gminy Szczerców.

Proponowany porządek obrad:

 • Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 • Zgłaszanie uwag i poprawek do projektu porządku obrad.
 • Zatwierdzenie porządku obrad.
 • Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji.
 • Sprawozdanie Wójta nt. działań podjętych między sesjami.
 • Sprawozdanie Przewodniczącej z działalności między sesjami.
 • Sprawozdanie Przewodniczących Komisji nt. działalności Komisji między sesjami.
 • Przedłożenie raportu o stanie Gminy Szczerców za 2021 rok.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczerców na lata 2022 – 2025.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmiany budżetu gminy Szczerców na 2022 r.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmiany Uchwały Nr XVII/187/20 Rady Gminy Szczerców z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie dopłat do wybranych taryfowych grup odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Szczerców.
 • Sprawy różne – interpelacje i wnioski.
 • Zakończenie obrad XXXVIII Sesji Rady Gminy Szczerców.

Protokół z XXXVIII Sesji RG

Przeczytaj również

Skip to content