XXXVIII posiedzenie Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu Kadencja 2018-2023

W dniu 29 marca 2022 r. (wtorek) o godz. 15.30 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Szczercowie odbędzie się XXXVIII posiedzenie Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
 2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 4. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok.
 5. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczercowie za rok 2021 oraz potrzeby w zakresie pomocy społecznej.
 6. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Szczerców na lata 2021-2026 w roku 2021.
 7. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Szczerców na lata 2019-2021 w roku 2021.
 8. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny wraz z potrzebami związanymi na realizację tych zadań.
 9. Dyskusja z Kierownikiem SP ZOZ w Szczercowie na temat statystyki zatrudnienia i udzielania świadczeń medycznych w SP ZOZ w latach 2014-2021.
 10. Sprawy różne.
 11. Zakończenie posiedzenia.

Przeczytaj również