XXXVIII posiedzenie Komisji Rolnictwa, Mienia Komunalnego i Gospodarki Gruntami

W dniu 24 kwietnia 2017r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Szczercowie, 8 odbędzie się XXXVIII posiedzenie Komisji Rolnictwa, Mienia Komunalnego i Gospodarki Gruntami.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.

4. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

5. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s dopłat do wybranych taryfowych grup odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

6. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s zmiany uchwały Nr XX/211/16 Rady Gminy Szczerców z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

7. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s zmiany Uchwały Nr XX/210/16 Rady Gminy Szczerców z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szczerców.

8. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s doposażenia w składniki majątkowe Samorządowego Zakładu Budżetowego Gminy Szczerców.

9. Sprawy róźne

10. Zakończenie posiedzenia.

 

skanowanie0046

Przeczytaj również