XXXVII Sesja Rady Gminy Szczerców kadencji 2014-2018

W dniu 28 listopada 2017 roku (wtorek) o godz. 11.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Szczercowie odbędzie się XXXVII Sesja Rady Gminy Szczerców.

 Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Zgłaszanie uwag i poprawek do projektu porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji.
 5. Sprawozdanie Wójta nt. działań podjętych między sesjami.
 6. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy Szczerców z działalności między sesjami.
 7. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji nt. działalności Komisji między sesjami.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmian w budżecie gminy Szczerców na 2017r.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017 – 2020.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w/s przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Szczerców na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła i zakupu wraz z montażem odnawialnych źródeł energii w celu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Szczerców.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów Chabielice i Chabielice – Kolonia.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w/s przyjęcia do realizacji programu polityki zdrowotnej.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w/s nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Szczercowie.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w/s określenia rocznych stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Szczerców.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w/s określenia stawek podatku od środków transportowych.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w/s obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Szczerców.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zarządzenia wyborów Sołtysa I rady Sołeckiej jednostki pomocniczej Gminy Szczerców – sołectwa Leśniaki.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w/s uchwalenia rocznego program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.
 19. Sprawy różne:

– interpelacje i wnioski.

 1. Zakończenie obrad XXXVII Sesji Rady Gminy Szczerców.

Przeczytaj również