XXXVI Sesja Rady Gminy Szczerców kadencji 2014-2018

W dniu 25 października 2017 roku (środa) o godz. 11.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Szczercowie odbędzie się XXXVI Sesja Rady Gminy Szczerców.

 Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Zgłaszanie uwag i poprawek do projektu porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmian w budżecie gminy Szczerców na 2017r.
 2. Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczerców na lata 2017-2020.
 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w/s udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bełchatowskiemu na utworzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Rusieckiej.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w/s rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Szczerców.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w/s wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres do 10 lat, w trybie bezprzetargowym, części powierzchni dachowej budynku zlokalizowanego na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 1890, położonej w obrębie Szczerców
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w/s wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Szczerców.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w/s ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Wójta Gminy Szczerców
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w/s nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na drodze wewnętrznej.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w/s wyrażenia zgody na wydzierżawienie, w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony części działek o nr ewidencyjnych 828/8, 1720, 835/3, 836 w obrębie Szczerców w celu umieszczenia infrastruktury technicznej.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w/s wyrażenia zgody na wydzierżawienie, w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat części działki o nr ewidencyjnym 354/14 w obrębie Szczerców w celu prowadzenia działalności gospodarczo – handlowej.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w/s przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Gminy Szczerców.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmiany uchwały Nr XXXI/277/13 Rady Gminy Szczerców z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.
 13. Sprawy różne:

– interpelacje i wnioski.

 1. Zakończenie obrad XXXVI Sesji Rady Gminy Szczerców.

Przeczytaj również