XXXIX Sesja Rady Gminy Szczerców kadencji 2018-2023

W dniu 30 czerwca 2022 roku (czwartek) o godz. 12:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Szczercowie odbędzie się XXXIX Sesja Rady Gminy Szczerców.

Proponowany porządek obrad:

 • Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 • Zgłaszanie uwag i poprawek do projektu porządku obrad.
 • Zatwierdzenie porządku obrad.
 • Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji.
 • Sprawozdanie Wójta nt. działań podjętych między sesjami.
 • Sprawozdanie Przewodniczącej z działalności między sesjami.
 • Sprawozdanie Przewodniczących Komisji nt. działalności Komisji między sesjami.
 • Debata na temat raportu o stanie Gminy Szczerców za 2021 rok.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s udzielenia Wójtowi Gminy Szczerców wotum zaufania.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Szczerców wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Szczerców za rok 2021.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Szczerców.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczerców na lata 2022 – 2025.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmiany budżetu gminy Szczerców na 2022 r.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bełchatowskiemu na zakup wyposażenia budynku placówki opiekuńczo – wychowawczej Dom Dziecka.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zatwierdzenia Planu Odnowy Sołectwa Chabielice, miejscowość Chabielice i Chabielice Kolonia na lata 2022-2028.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szczercowie za 2021 r.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s przyjęcia raportu o sytuacji ekonomiczno – finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szczercowie.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s przyjęcia do realizacji programu polityki zdrowotnej.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Szczerców w roku szkolnym 2022/2023.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmiany uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmiany uchwały Nr XXXIV/372/22 Rady Gminy Szczerców z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Szczerców dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Magdalenowie.
 • Sprawy różne – interpelacje i wnioski.
 • Zakończenie obrad XXXIX Sesji Rady Gminy Szczerców.

Protokół z XXXIX Sesji Rady Gminy Szczerców

Przeczytaj również

Skip to content