XXXIX Sesja Rady Gminy Szczerców kadencji 2014-2018

W dniu 28 grudnia 2017 roku (czwartek) o godz. 10.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Szczercowie odbędzie się XXXIX Sesja Rady Gminy Szczerców.

 Proponowany porządek obrad:

 • Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 • Zgłaszanie uwag i poprawek do projektu porządku obrad.
 • Zatwierdzenie porządku obrad.
 • Przyjęcie protokołu z XXXVII i XXXVIII sesji.
 • Sprawozdanie Wójta nt. działań podjętych między sesjami.
 • Sprawozdanie Przewodniczących Komisji nt. działalności Komisji między sesjami.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmian w budżecie gminy Szczerców na 2017r.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2020.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s uchwalenia budżetu gminy Szczerców na 2018r.:

– odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,

– odczytanie opinii komisji stałych, w tym opinii Komisji Budżetu, Polityki Gospodarczej i Bezpieczeństwa Publicznego,

– odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu,

– dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie.

– głosowanie nad projektem uchwały.

 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczerców na lata 2018-2021.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmiany Uchwały Nr XX/215/16 Rady Gminy Szczerców z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Łódzkiemu i uchylenia uchwały Nr XXXVIII/402/17 z dnia 11 grudnia 2017r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/214/16 Rady Gminy Szczerców z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Łódzkiemu.
 • Sprawy różne:

– interpelacje i wnioski.

 • Zakończenie obrad XXXIX Sesji Rady Gminy Szczerców.

 

Protokół

Przeczytaj również