XXXIX Posiedzenie Komisji Oświaty i Kultury Kadencja 2014-2018

W dniu 23 maja 2018 r. o godz. 15.30 w sali obrad Urzędu Gminy w Szczercowie, odbędzie się XXXIX posiedzenie Komisji Oświaty i Kultury.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
  3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
  4. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s określenia wysokości obniżki oraz zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla dyrektorów oraz wicedyrektorów szkół i przedszkola prowadzonych przez Gminę Szczerców.
  5. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
  6. Sprawy różne – zapoznanie się z projektem modernizacji sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Chabielicach.
  7. Zakończenie posiedzenia.

Protokół

Przeczytaj również