XXXIV Sesja Rady Gminy Szczerców kadencji 2014-2018

W dniu 31 sierpnia 2017 roku (czwartek) o godz. 1100 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Szczercowie odbędzie się XXXIV Sesja Rady Gminy Szczerców.

 Proponowany porządek obrad:

 • Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 • Zgłaszanie uwag i poprawek do projektu porządku obrad.
 • Zatwierdzenie porządku obrad.
 • Przyjęcie protokołu z XXXII i XXXIII sesji.
 • Sprawozdanie Wójta nt. działań podjętych między sesjami.
 • Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Szczerców z działalności między sesjami.
 • Sprawozdanie Przewodniczących Komisji nt. działalności Komisji między sesjami.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s przyjęcia rezygnacji członka Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Szczerców.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s wyrażenia zgody na wydzierżawienie, w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony części działek o nr ewidencyjnych 828/8, 1720, 835/3, 836 w obrębie Szczerców w celu umieszczenia infrastruktury technicznej.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Gminy Szczerców.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s określenia przeznaczenia mienia dotychczasowego Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Szczercowie oraz przejęcia należności i zobowiązań przez Szkołę Podstawową im. ks. Józefa Baranowicza w Szczercowie po włączeniu do niej dotychczasowego gimnazjum.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmiany uchwały Nr XII/233/16 Rady Gminy Szczerców z dnia 27 września 2016r. w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Szczerców.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Chabielicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Chabielicach.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Lubcu w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Lubcu.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Osinach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Osinach.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. ks. Józefa Baranowicza w Szczercowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. ks. Józefa Baranowicza w Szczercowie
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Szczercowie w Branżową Szkołę I Stopnia w Szczercowie.
 • Sprawy różne:

– interpelacje i wnioski.

 • Zakończenie obrad XXXIV Sesji Rady Gminy Szczerców.

Przeczytaj również