XXXII Sesja Rady Gminy Szczerców kadencji 2018-2023

W dniu 26 listopada 2021 roku (piątek) o godz. 10:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Szczercowie odbędzie się XXXII Sesja Rady Gminy Szczerców.

Proponowany porządek obrad:

 • Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 • Zgłaszanie uwag i poprawek do projektu porządku obrad.
 • Zatwierdzenie porządku obrad.
 • Przyjęcie protokołu z XXXI sesji.
 • Sprawozdanie Wójta nt. działań podjętych między sesjami.
 • Sprawozdanie Przewodniczącej z działalności między sesjami.
 • Sprawozdanie Przewodniczących Komisji nt. działalności Komisji między sesjami.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmiany budżetu gminy Szczerców na 2021 r.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczerców na lata 2021 – 2024.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s udzielenia dotacji z budżetu Gminy Szczerców dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chabielicach.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s określenia rocznych stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Szczerców.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s określenia stawek podatku od środków transportowych.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Szczerców.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Szczerców.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s ustalenia diet przysługujących radnym oraz zasad ich wypłacania.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmiany ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szczerców w 2021 roku”.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s przyjęcia regulaminu targowiska gminnego w Szczercowie.
 • Sprawy różne – interpelacje i wnioski.
 • Zakończenie obrad XXXII Sesji Rady Gminy Szczerców.

Protokół z XXXII Sesji Rady Gminy

Przeczytaj również