XXXII posiedzenie Komisji Rolnictwa, Mienia Komunalnego i Gospodarki Gruntami Kadencja 2018-2023

W dniu 18 maja 2021 r. (wtorek) o godz. 15:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Szczercowie odbyło się XXXII posiedzenie Komisji Rolnictwa, Mienia Komunalnego i Gospodarki Gruntami.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
  4. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s zmiany uchwały nr XVIII/191/20 Rady Gminy Szczerców z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty, stawki za pojemnik określonej wielkości.
  5. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s zmiany uchwały nr XVIII/192/20 Rady Gminy Szczerców z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym
  6. Sprawy różne.
  7. Zakończenie posiedzenia.

Przeczytaj również