XXX Sesja Rady Gminy Szczerców kadencji 2018-2023

W dniu 1 października 2021 roku (piątek) o godz. 10:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Szczercowie odbędzie się XXX Sesja Rady Gminy Szczerców.

Proponowany porządek obrad:

 • Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 • Zgłaszanie uwag i poprawek do projektu porządku obrad.
 • Zatwierdzenie porządku obrad.
 • Przyjęcie protokołu z XXIX sesji.
 • Sprawozdanie Wójta nt. działań podjętych między sesjami.
 • Sprawozdanie Przewodniczącej z działalności między sesjami.
 • Sprawozdanie Przewodniczących Komisji nt. działalności Komisji między sesjami.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmiany budżetu gminy Szczerców na 2021 r.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczerców na lata 2021 – 2024.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmiany Uchwały Nr VIII/82/19 Rady Gminy Szczerców z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmiany Uchwały Nr XXII/259/20 Rady Gminy Szczerców z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s wprowadzenia zmian w Statucie Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Szczerców.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Gminy Szczerców dla części obrębów: Szczerców, Grudna, Podklucze, Załuże.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w publicznym przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i publicznej innej formie wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Szczerców.
 • Sprawy różne – interpelacje i wnioski.
 • Zakończenie obrad XXX Sesji Rady Gminy Szczerców.

Protokół z XXX Sesji Rady Gminy

Przeczytaj również

Skip to content