XXX posiedzenie Komisji Rolnictwa, Mienia Komunalnego i Gospodarki Gruntami Kadencja 2018-2023

W dniu 22 marca 2021 r. (poniedziałek) o godz. 10:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Szczercowie odbędzie się XXX posiedzenie Komisji Rolnictwa, Mienia Komunalnego i Gospodarki Gruntami.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
  4. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szczerców.
  5. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szczerców w 2021 roku”.
  6. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat części działki oznaczonej nr ewidencyjnym 354/14 położonej w obrębie Szczerców w celu prowadzenia działalności gospodarczo – handlowej.
  7. Sprawy różne.
  8. Zakończenie posiedzenia.

Przeczytaj również