XXVIII Sesja Rady Gminy

W poniedziałek, 28 czerwca, odbyła się XXVIII Sesja Rady Gminy Szczerców. Radni zmierzyli się z zawierającym 22 punkty programem obrad, w którym do najważniejszych należały z pewnością  udzielenie absolutorium wójtowi Krzysztofowi Kamieniakowi oraz zatwierdzenie nowych stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  Głosowania poprzedziła jednak debata nad Raportem o stanie Gminy Szczerców za 2020 rok, który został zaprezentowany radnym oraz umieszczony na urzędowej witrynie www.szczercow.pl w ubiegłym miesiącu. W debacie tej mogą brać udział zainteresowani mieszkańcy – z takiej możliwości skorzystała w poniedziałek jednak tylko jedna osoba. Wójt Krzysztof Kamieniak zrelacjonował najważniejsze punkty raportu, poświęcając najwięcej miejsca zrealizowanym inwestycjom oraz dotacjom, jakie udało się pozyskać ze środków zewnętrznych. Dyskusja zakończyła się udzieleniem wotum zaufania wójtowi gminy Szczerców.

Podobnie zakończyło się głosowanie nad udzieleniem absolutorium wójtowi Kamieniakowi. Z czternastu obecnych na obradach radnych aż trzynastu zagłosowało „za”, jedna osoba była przeciwnego zdania. Oznacza to pozytywną ocenę przez Radę Gminy działalności wójta w zakresie wykonania budżetu. Co do zasady – Rada co roku ustala, czy sposób gromadzenia dochodów oraz realizacja wydatków budżetu były zgodne z uchwalonym budżetem, a jeżeli wystąpiła rozbieżność pomiędzy stanem planowanym, a rzeczywistym, to czy winę za wystąpienie rozbieżności ponosi wójt i jaki jest zakres jego odpowiedzialności. Pozytywną opinię Rady Gminy Szczerców potwierdziła też w specjalnym piśmie Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, kontrolująca sposób gospodarowania gminnymi pieniędzmi.

W dalszej części obrad Rada Gminy Szczerców ustaliła nowe stawki za zagospodarowanie odpadów.  Potwierdziły się informacje docierające z sąsiednich gmin o rozstrzygnięciach przetargowych i podwyżce opłat za śmieci – stawka wzrośnie również w gminie Szczerców. Trzeba jednak w tym miejscu zaznaczyć, że radni przychylili się do propozycji pokrycia części tych należności z gminnego budżetu, a więc mieszkańcy zostaną objęci taka formą pomocy. Od lipca za śmieci zapłacimy w gminie Szczerców nieco więcej, ale wciąż mniej niż w gminach ościennych – nowa stawka to 15 złotych od osoby (segregacja) i 40 złotych (brak segregacji). Do tej kwoty Urząd dopłaci niemal tyle samo z budżetu gminy, bowiem stawka zaproponowana w przetargu przez operatora obsługującego nasz teren przekraczała 30 złotych od osoby.

 

 

Przeczytaj również