XXVIII Sesja Rady Gminy Szczerców kadencji 2018-2023

Uprzejmie informujemy, że XXVIII Sesja Rady Gminy Szczerców zaplanowana na dzień 28 czerwca 2021 r. (poniedziałek) o godz. 10:00 odbędzie się jednak w Auli Szkoły Podstawowej w Szczercowie przy ul. Rzecznej 7.

Za niedogodności z tym związane serdecznie przepraszamy.

Proponowany porządek obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Szczerców:

 • Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 • Zgłaszanie uwag i poprawek do projektu porządku obrad.
 • Zatwierdzenie porządku obrad.
 • Przyjęcie protokołu z XXVII sesji.
 • Sprawozdanie Wójta nt. działań podjętych między sesjami.
 • Sprawozdanie Przewodniczącej z działalności między sesjami.
 • Sprawozdanie Przewodniczących Komisji nt. działalności Komisji między sesjami.
 • Debata na temat ,,Raportu o stanie Gminy Szczerców za 2020 rok”.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s udzielenia Wójtowi Gminy Szczerców wotum zaufania.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Szczerców wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Szczerców za rok 2020.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Szczerców.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmiany budżetu gminy Szczerców na 2021 r.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczerców na lata 2021 – 2024.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmiany uchwały nr XVIII/191/20 Rady Gminy Szczerców z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty, stawki za pojemnik określonej wielkości.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Szczerców, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Szczerców w roku szkolnym 2021/2022.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szczercowie za 2020 r.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s przyjęcia raportu o sytuacji ekonomiczno – finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szczercowie.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s rozpatrzenia ponownej petycji wniesionej przez Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO.
 • Sprawy różne – interpelacje i wnioski.
 • Zakończenie obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Szczerców.

Protokół z XXVIII Sesji Rady Gminy Szczerców

Przeczytaj również