XXVIII Sesja Rady Gminy Szczerców kadencji 2014-2018

W dniu 14 marca 2017 r. o godz. 13.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Szczercowie odbędzie się XXVIII Sesja Rady Gminy Szczerców.

Proponowany porządek obrad:

 • Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 • Zgłaszanie uwag i poprawek do projektu porządku obrad.
 • Zatwierdzenie porządku obrad.
 • Przyjęcie protokołu z XXVII
 • Sprawozdanie Wójta nt. działań podjętych między sesjami.
 • Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Szczerców
 • Sprawozdanie Przewodniczących Komisji nt. działalności Komisji między sesjami.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmiany w budżecie gminy na 2017r.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2020.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmiany Uchwały Nr XIX/197/16 Rady Gminy Szczerców z dnia 19 maja 2016r. w sprawie przyjęcia Programu wsparcia budowy podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie Gminy Szczerców w roku 2016 wraz z regulaminem udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu budowy podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w roku 2016.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Szczerców na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła i zakupu wraz z montażem odnawialnych źródeł energii w celu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Szczerców
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s rozpatrzenia wniosku W. M. o wstrzymanie wykonania uchwały Nr XXIV/253/16 Rady Gminy Szczerców z dnia 27-12-2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Gminy Szczerców.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s rozpatrzenia wniosku J. W. o wstrzymanie wykonania Uchwały Nr XXIV/253/16 Rady Gminy Szczerców z dnia 27-12-2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Gminy Szczerców.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s rozpatrzenia wniosku A. M. o wstrzymanie wykonania Uchwały Nr XXIV/253/16 Rady Gminy Szczerców z dnia 27-12-2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Gminy Szczerców.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargi W. M. na uchwałę Nr XXIV/253/16 Rady Gminy Szczerców z dnia 27 grudnia 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru gminy Szczerców.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargi J. W. na uchwałę Nr XXIV/253/16 Rady Gminy Szczerców z dnia 27 grudnia 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru gminy Szczerców
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargi A. M. na uchwałę Nr XXIV/253/16 Rady Gminy Szczerców z dnia 27 grudnia 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru gminy Szczerców
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargi W. M. na uchwałę Nr XV/147/16 Rady Gminy Szczerców z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Szczerców oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zmienionej uchwałą Nr XXI/223/16 Rady Gminy Szczerców z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/147/16 Rady Gminy Szczerców z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Szczerców oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargi J. W. na uchwałę Nr XV/147/16 Rady Gminy Szczerców z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Szczerców oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zmienionej uchwałą Nr XXI/223/16 Rady Gminy Szczerców z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/147/16 Rady Gminy Szczerców z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Szczerców oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargi A. M. na uchwałę Nr XV/147/16 Rady Gminy Szczerców z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Szczerców oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zmienionej uchwałą Nr XXI/223/16 Rady Gminy Szczerców z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/147/16 Rady Gminy Szczerców z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Szczerców oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szczerców w 2017roku”.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s przyjęcia „Gminnego programu opieki nad zabytkami dla Gminy Szczerców na lata 2017 – 2020”.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s rozwiązania Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Szczercowie.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s odrzucenia w całości stanowiska Związku Nauczycielstwa Polskiego dotyczącego zaopiniowania projektu uchwały rady Gminy Szczerców w sprawie rozwiązania Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Szczercowie.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s określenia kryteriów stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Szczerców z udziałem kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Szczerców.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017r. do dnia 31 sierpnia 2019r.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s uchwalenia regulaminu przyznawania stypendiów za wyniki w nauce dla uczniów i studentów.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s uchylenia uchwały Nr XXVI/280/17 Rady Gminy Szczerców z dnia 31 stycznia 2017r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Szczerców dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Szczerców dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy dla gminy Szczerców za rok 2016
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2016 oraz przedstawienia potrzeb związanych z realizacją zadań
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego programu wspierania rodziny w gminie Szczerców na lata 2016-2018 za rok 2016
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczercowie za rok 2016 oraz przedstawienia potrzeb w zakresie pomocy społecznej.
 • Sprawy różne:

– interpelacje i wnioski.

Zakończenie obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Szczerców

skanowanie0020

Przeczytaj również