XXVI posiedzenie Komisji Rolnictwa, Mienia Komunalnego i Gospodarki Gruntami Kadencja 2014-2018

W dniu 23 sierpnia 2016 r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Szczercowie odbyło się XXVI posiedzenie Komisji Rolnictwa, Mienia Komunalnego i Gospodarki Gruntami.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
4. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s zmian w budżecie gminy Szczerców na 2016r.
5. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2022.
6. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s pozbawienia drogi gminnej kategorii drogi publicznej.
7. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie na okres do 6 lat, w trybie bezprzetargowym, działki o nr ewidencyjnym 1722/5 w obrębie Szczerców.
8. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s zmiany Uchwały Nr IX/76/15 Rady Gminy Szczerców z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Gminy Szczerców zmienionej Uchwałą Nr XII/107/15 Rady Gminy Szczerców z dnia 29 października 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/76/15 Rady Gminy Szczerców z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Gminy Szczerców.
9. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s zmiany Uchwały Nr XV/147/16 Rady Gminy Szczerców z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Szczerców oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
10. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s rozpatrzenia skargi P. J. W. na pracownika Urzędu Gminy w Szczercowie – Kierownika Referatu Budownictwa, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej.
11. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s rozpatrzenia skargi P. J. W. na pracownika Urzędu Gminy w Szczercowie – Kierownika Referatu Budownictwa, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej.
12. Sprawy różne.
13. Zakończenie posiedzenia.

Protokół z XXVI posiedzenia Komisji Rolnictwa

Przeczytaj również