XXVI Posiedzenie Komisji Oświaty i Kultury Kadencja 2014-2018

W dniu 10 marca 2017r. o godz. 14.30 w sali obrad Urzędu Gminy w Szczercowie, odbyło się XXVI posiedzenie Komisji Oświaty i Kultury.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
 2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
 3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 4. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s rozwiązania Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Szczercowie.
 5. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s odrzucenia w całości stanowiska Związku Nauczycielstwa Polskiego dotyczącego zaopiniowania projektu uchwały rady Gminy Szczerców w sprawie rozwiązania Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Szczercowie.
 6. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s określenia kryteriów stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Szczerców z udziałem kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły.
 7. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Szczerców.
 8. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017r. do dnia 31 sierpnia 2019r.
 9. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s uchwalenia regulaminu przyznawania stypendiów za wyniki w nauce dla uczniów i studentów.
 10. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s uchylenia uchwały Nr XXVI/280/17 Rady Gminy Szczerców z dnia 31 stycznia 2017r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Szczerców dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
 11. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Szczerców dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
 12. Sprawy różne.
 13. Zakończenie posiedzenia.

skanowanie0051

Przeczytaj również