XXV Sesja Rady Gminy Szczerców kadencji 2018-2023

W dniu 26 marca 2021 roku (piątek) o godz. 10:00 w Auli Szkoły Podstawowej w Szczercowie przy ul. Rzecznej 7 odbędzie się XXV Sesja Rady Gminy Szczerców.

Proponowany porządek obrad:

 • Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 • Zgłaszanie uwag i poprawek do projektu porządku obrad.
 • Zatwierdzenie porządku obrad.
 • Przyjęcie protokołu z XXIV sesji.
 • Sprawozdanie Wójta nt. działań podjętych między sesjami.
 • Sprawozdanie Przewodniczącej z działalności między sesjami.
 • Sprawozdanie Przewodniczących Komisji nt. działalności Komisji między sesjami.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmiany budżetu gminy Szczerców na 2021 r.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczerców na lata 2021 – 2024.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zwolnienia od podatku od nieruchomości przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szczerców.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szczerców w 2021 roku”.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat części działki oznaczonej nr ewidencyjnym 354/14 położonej w obrębie Szczerców w celu prowadzenia działalności gospodarczo – handlowej.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczercowie za rok 2020 oraz potrzeby w zakresie pomocy społecznej.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmiany Uchwały Nr XXII/260/20 Rady Gminy Szczerców z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Szczerców na lata 2021 – 2026.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy dla gminy Szczerców na lata 2014 – 2020 w roku 2020.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Szczerców na lata 2019 – 2021 w roku 2020.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny wraz z potrzebami związanymi na realizację tych zadań.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Szczerców na lata 2021 – 2026.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmiany Uchwały Nr XXII/259/20 Rady Gminy Szczerców z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s rozpatrzenia petycji.
 • Sprawy różne – interpelacje i wnioski.
 • Zakończenie obrad XXV Sesji Rady Gminy Szczerców.

Protokół z XXV Sesji Rady Gminy Szczerców wraz z głosowaniem

Przeczytaj również

Skip to content