XXII Sesja Rady Gminy Szczerców kadencji 2018-2023

W dniu 30 grudnia 2020 roku (środa) o godz. 10:00 w Auli Szkoły Podstawowej w Szczercowie przy ul. Rzecznej 7 odbędzie się XXII Sesja Rady Gminy Szczerców.

Proponowany porządek obrad:

 • Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 • Zgłaszanie uwag i poprawek do projektu porządku obrad.
 • Zatwierdzenie porządku obrad.
 • Przyjęcie protokołu z XXI sesji.
 • Sprawozdanie Wójta nt. działań podjętych między sesjami.
 • Sprawozdanie Przewodniczącej z działalności między sesjami.
 • Sprawozdanie Przewodniczących Komisji nt. działalności Komisji między sesjami.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmiany budżetu gminy Szczerców na 2020 r.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczerców na lata 2020 – 2023.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Szczerców.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Szczerców na lata 2021 – 2026.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmiany uchwały Nr XVII/155/12 Rady Gminy Szczerców z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich znajdujących się na terenie Gminy Szczerców.
 • Sprawy różne – interpelacje i wnioski.
 • Zakończenie obrad XXII Sesji Rady Gminy Szczerców.

Protokół z XXII Sesji Rady Gminy Szczerców wraz z głosowaniem

Przeczytaj również

Skip to content