XXII posiedzenie Komisji Rolnictwa, Mienia Komunalnego i Gospodarki Gruntami Kadencja 2018-2023

W dniu 24 czerwca 2020 r. (środa) o godz. 10:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Szczercowie odbyło się XXII posiedzenie Komisji Rolnictwa, Mienia Komunalnego i Gospodarki Gruntami.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
 2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 4. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty, stawki za pojemnik określonej wielkości.
 5. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
 6. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe.
 7. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s uchwalenia wzoru deklaracji
  o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Szczerców.
 8. Sprawy różne.
 9. Zakończenie posiedzenia.

Przeczytaj również