XXI Sesja Rady Gminy Szczerców kadencji 2014-2018

30 sierpnia 2016 roku (wtorek) o godz. 11.00 w sali obrad Urzędu Gminy w Szczercowie, ul. Pułaskiego 8, odbędzie się posiedzenie XXI Sesji Rady Gminy Szczerców.

Projekt porządku obrad XXI Sesji Rady Gminy Szczerców

1) Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2) Zgłaszanie uwag i poprawek do projektu porządku obrad.

3) Zatwierdzenie porządku obrad.

4) Przyjęcie protokołu z XX sesji.

5) Sprawozdanie Wójta nt. działań podjętych między sesjami.

6) Sprawozdanie Przewodniczących Komisji nt. działalności Komisji między sesjami.

7) Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmian w budżecie gminy Szczerców na 2016r.

8) Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2022.

9) Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

10) Rozpatrzenie projektu uchwały w/s pozbawienia drogi gminnej kategorii drogi publicznej.

11) Rozpatrzenie projektu uchwały w/s wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie na okres do 6 lat, w trybie bezprzetargowym, działki o nr ewidencyjnym 1722/5 w obrębie Szczerców.

12) Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmiany Uchwały Nr IX/76/15 Rady Gminy Szczerców z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Gminy Szczerców zmienionej Uchwałą Nr XII/107/15 Rady Gminy Szczerców z dnia 29 października 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/76/15 Rady Gminy Szczerców z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Gminy Szczerców.

13) Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmiany Uchwały Nr XV/147/16 Rady Gminy Szczerców z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Szczerców oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

14) Rozpatrzenie projektu uchwały w/s rozpatrzenia skargi P. J. W. na funkcjonowanie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szczercowie.

15) Rozpatrzenie projektu uchwały w/s rozpatrzenia skargi P. J. W. na pracownika Urzędu Gminy w Szczercowie – Kierownika Referatu Budownictwa, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej.

16) Rozpatrzenie projektu uchwały w/s rozpatrzenia skargi P. W. M. na pracownika Urzędu Gminy w Szczercowie – Kierownika Referatu Budownictwa, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej.

17) Sprawy różne:

– interpelacje i wnioski.

18) Zakończenie obrad XXI Sesji Rady Gminy Szczerców.

 

Protokół z XXI sesji Rady Gminy

Przeczytaj również