XX posiedzenie Komisji Rolnictwa, Mienia Komunalnego i Gospodarki Gruntami Kadencja 2018-2023

W dniu 18 maja 2020 r. (poniedziałek) o godz. 10:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Szczercowie odbędzie się XX posiedzenie Komisji Rolnictwa, Mienia Komunalnego i Gospodarki Gruntami.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
 2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 4. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s zmiany uchwały Nr XVI/158/20 Rady Gminy Szczerców z dnia 21 lutego 2020 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Szczerców w sprawie zmiany statutów sołectw.
 5. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Gminy Szczerców dla części obrębów: Szczerców, Grudna, Podklucze, Załuże.
 6. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Gminy Szczerców.
 7. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty, stawki za pojemnik określonej wielkości oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
 8. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s uchwalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Szczerców.
 9. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s doposażenia w składniki majątkowe Samorządowego Zakładu Budżetowego Gminy Szczerców.
 10. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s zasad udzielania dofinansowania kosztów wykonania podłączeń kanalizacyjnych.
 11. Sprawy różne.
 12. Zakończenie posiedzenia.

Przeczytaj również