XVIII Sesja Rady Gminy Szczerców kadencji 2014-2018

21 kwietnia 2016 roku (czwartek) o godz. 10.00 w sali obrad Urzędu Gminy w Szczercowie, ul. Pułaskiego 8, odbędzie się posiedzenie XVIII Sesji Rady Gminy Szczerców.
Projekt porządku obrad XVIII Sesji Rady Gminy Szczerców

1)      Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2)      Zgłaszanie uwag i poprawek do projektu porządku obrad.

3)      Zatwierdzenie porządku obrad.

4)      Przyjęcie protokołu z XVII sesji.

5)      Sprawozdanie Wójta nt. działań podjętych między sesjami.

6)      Sprawozdanie Przewodniczących Komisji nt. działalności Komisji między sesjami.

7)      Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmian w budżecie gminy Szczerców na 2016r.

8)      Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczerców na lata 2016-2022.

9)      Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

10)  Rozpatrzenie projektu uchwały w/s dopłat do wybranych taryfowych grup odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzanie ścieków.

11)  Rozpatrzenie projektu uchwały w/s wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres do 5 lat, w trybie bezprzetargowym, dwóch części placu targowego (działka o nr ewidencyjnym 2605) z przeznaczeniem na place manewrowe do nauki jazdy..

12)  Rozpatrzenie projektu uchwały w/s uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szczerców.

13)  Rozpatrzenie projektu uchwały w/s szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

14)  Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmiany uchwały Nr XVI/149/16 Rady Gminy Szczerców z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Szczerców na lata 2016-2020.

15)  Rozpatrzenie projektu uchwały w/s przyjęcia Strategii rozwoju Gminy Szczerców na lata 2016-2022 wraz z planem rozwoju lokalnego na lata 2016-2022.

16)  Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmiany uchwały Nr V/40/15 rady Gminy Szczerców z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Szczerców, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków.

17)  Rozpatrzenie projektu uchwały w/s przystąpienia do inwestycji ograniczenia niskiej emisji w gminie Szczerców poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych prywatnych i komunalnych pn. ?Polepszenie jakości środowiska poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w gminie Szczerców?.

18)  Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmiany Uchwały Nr XV/144/16 Rady Gminy Szczerców z dni 27 stycznia 2016r. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Szczerców dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczercowie.

19)  Rozpatrzenie projektu uchwały w/s rozwiązania Straży Gminnej w Szczercowie.

20)  Sprawy różne:

– interpelacje i wnioski.

21)  Zakończenie obrad XVIII Sesji Rady Gminy Szczerców.

 

Protokół z XVIII sesji Rady Gminy

Przeczytaj również