XVIII posiedzenie Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu Kadencja 2018-2023

W dniu 6 maja 2020 r. (środa) o godz. 15.30 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Szczercowie odbędzie się XVIII posiedzenie Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
 2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 4. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy dla gminy Szczerców na lata 2014-2020 w roku 2019.
 5. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Szczerców na lata 2019–2021 w roku 2019.
 6. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2019 oraz potrzeby związane z realizacją zadań.
 7. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczercowie za rok 2019 oraz potrzeby w zakresie pomocy społecznej.
 8. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.
 9. Zapoznanie się z przedłożoną przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczercowie oceną zasobów pomocy społecznej na rok 2019.
 10. Dyskusja na temat otwarcia obiektów sportowych w związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 oraz otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu turystyki i rekreacji ruchowej w 2020 roku.
 11. Sprawy różne.
 12. Zakończenie posiedzenia.

Przeczytaj również